NIEUWS2019-02-06T08:57:58+01:00

Overmachtsbegrip in de Wet op de reisovereenkomst: een vreemde eend?

De nieuwe Wet op de reisovereenkomst is ingegaan op 1 juli 2018 en is de uitwerking van de Richtlijn pakketreizen (‘de Richtlijn’). De wet kent in navolging van de Richtlijn een afwijkende definitie van het overmachtsbegrip. De wet spreekt over non-conformiteit die te wijten is aan ‘onvermijdbare en buitengewone omstandigheden’'. In een dergelijk geval is de organisator geen schadevergoeding verschuldigd aan de reiziger, maar heeft zowel de reiziger als de reisorganisator wel het recht om de reisovereenkomst te beëindigen. De term ‘onvermijdbare en buitengewone omstandigheden’ sluit niet aan bij het gebruikelijke overmachtsbegrip uit de Nederlandse wet. Het is een speciale inkleuring van het overmachtsbegrip op grond van de Richtlijn. Ook is de definitie [...]

‘Nederlandse Wet op de reisovereenkomst: (on) werkbaarheid in de praktijk’.

Op 1 juli 2018 is de nieuwe wet op de reisovereenkomst die is gebaseerd op de Europese Richtlijn Pakketreizen in werking is getreden. De nieuwe wet is van toepassing op reisovereenkomsten en gekoppelde reisarrangementen die vanaf die datum zijn gesloten. Samen met mr. Nick de Leeuw heb ik daarover onlangs een uitgebreid artikel in het Tijdschrift voor Contracteren geschreven waarin we o.a. kritisch zijn op het in de wet gelanceerde nieuwe fenomeen van het 'gekoppeld reisarrangement'. Lees het volledige artikel.

Duidelijkheid omtrent de ‘bankzittende’ expat

In de uitspraak van de Hoge Raad, d.d. 18 januari 2019 gaat het om een expat bij Shell die na zijn repatriëring, een “papieren” arbeidsovereenkomst in Nederland heeft gekregen met het doel hem een nieuwe functie te laten vinden binnen het Shell-concern, overeenkomstig een binnen dat concern geldende regeling voor expats. Nadat verschillende sollicitatiepogingen waren mislukt en de werknemer een hem aangeboden functie in Nederland had geweigerd, heeft Shell ontbinding van de arbeidsovereenkomst verzocht. Het ging hier met name om de vraag of de rechter de ontbinding kon baseren op de ontslaggrond in art. 7:669, lid 3 onder h, BW, te weten de zogenoemde 'restgrond' of zich had moeten baseren op de a-grond (bedrijfseconomisch ontslag). [...]

Verlofdagen laten vervallen na 1 juli 2019? De 4 belangrijkste tips!

Op 1 juli 2019 vervallen de wettelijke verlofdagen die een werknemer heeft opgebouwd in 2018. Je moet je werknemer daar wel op wijzen, om te voorkomen dat je onvoldoende gelegenheid hebt gegeven om de verlofdagen op te nemen. In dit artikel geef ik je 4 tips om ervoor te zorgen dat verlofdagen op de juiste wijze kunnen vervallen. Welke verlofdagen vervallen en wanneer De wettelijke verlofdagen vervallen 6 maanden na het jaar waarin ze zijn opgebouwd, zonder recht op uitbetaling. De wettelijke verlofdagen zijn de dagen gelijk aan 4 x de overeengekomen arbeidsduur per week. Dus bij een arbeidsduur van 38 uur per week, krijgt een werknemer in ieder geval 4 x 38 [...]

Wijziging van arbeidsvoorwaarden: hoe zit het ook alweer?

Als je de arbeidsvoorwaarden van je werknemers in positieve zin wijzigt, zul je ongetwijfeld geen weerwoord krijgen van je werknemers. Maar als je ze in negatieve zin wijzigt, moet je je als werkgever realiseren dat je arbeidsvoorwaarden niet zomaar kunt wijzigen. Hieronder zetten we de voorwaarden waaraan je moet voldoen om de voor je werknemers geldende arbeidsvoorwaarden te mogen wijzigen nogmaals voor je op een rij. Instemming werknemer Als uitgangspunt geldt dat je arbeidsvoorwaarden in principe alleen mag wijzigen als de individuele werknemer daarmee instemt. Het is verstandig die instemming schriftelijk vast te leggen zodat hierover later geen discussie kan ontstaan. Als werknemer weigert met de wijziging in te stemmen, heb je als [...]

Hoe zit het eigenlijk met privacy tijdens de sollicitatieprocedure? Antwoord op de zes meest gestelde vragen

Een flink aantal interessante kandidaten heeft op je vacature gesolliciteerd. De vraag is hoe je vervolgens met hun gegevens dient om te gaan. Hieronder vind je antwoorden op de zes meest gestelde vragen over privacy tijdens de sollicitatieprocedure. We sluiten dit artikel af met een tip. Mag je LinkedIn checken of Facebook? Vanaf de ontvangst van het CV van de eerste kandidaat is de AVG al van toepassing. Dat betekent dat je de sollicitant niet zonder meer direct na ontvangst van diens CV mag googelen en/of diens Facebook- of andere accounts mag nagaan. De AP heeft gewaarschuwd dat dat echt alleen mag als dat voor de betreffende functie noodzakelijk is. Het is [...]

Uitnodiging HR event

Gratis HR event op 16 mei 2019 Superpower anno 2019: boeien, binnenhalen en behouden medewerkers Steeds meer werkgevers hebben moeite om goed personeel aan te trekken en te behouden. Gelet op de krapte op de arbeidsmarkt is er een grote rol voor HR weggelegd. Goed werkgeverschap wordt nog belangrijker. Hoe spreek je de juiste mensen aan, hoe zorg je voor goede arbeidsvoorwaarden, welke maatregelen neem je om werknemers te vinden en te binden? Met welke juridische aspecten moet je rekening houden? Deze eerste emr HR-sessie staat in het teken van delen van kennis en ervaringen en het opdoen van inspiratie. Onze gastspreker Nick van Dort van Easyply neemt je mee in de [...]

Omzet prognose., een gebed zonder einde

Dat er geschillen en ruzies tussen franchisegevers en franchisenemer worden uitgevochten die betrekking hebben op afgegeven omzet prognoses, ook tot voor de rechter, is inmiddels een bekend gegeven. Franchisegevers waanden zich veilig als zij de omzetprognoses voor de onderneming van de franchisenemer werd uitgevoerd door een derde die niet door de franchisegever was ingeschakeld. De uitzondering daarop was dat franchisegever wel aansprakelijk was voor schade als gevolg van onjuist omzetprognoses als zij wist van fouten in deze prognose. Administratiekantoor In een recente zaak kwam deze omzet prognose discussie wederom naar voren voor de rechter. De franchiseondernemer in kwestie was zijn onderneming gaan runnen op basis van geprognotiseerde omzet die door een administratiekantoor was [...]

Franchise en rayons

Voor Franchisenemers is een van de belangrijkste onderwerpen bij het sluiten van een franchiseovereenkomst het gebied ofwel rayon waarbinnen de franchiseondernemer exclusiviteit krijgt voor het voeren van zijn onderneming en de verkoop van zijn product of dienst. Immers mede daarop wordt ook de mogelijke groei en omzetontwikkelingen gebaseerd door een startende ondernemer. Belang Rayon Franchisegever Franchisegever heeft belang bij een franchiseformule die zoveel mogelijk rendeert en inkomsten genereert. Een belangrijk aandeel om dat te realiseren is de franchisefee die door franchisenemers wordt betaald om gebruikt te kunnen maken van de franchiseformule. Franchisegevers kunnen er dus belang bij hebben de bestaande gebieden c.q. rayons verder op te delen zodat er meer zullen ontstaan en [...]