NIEUWS2019-02-06T08:57:58+00:00

Verlofdagen laten vervallen na 1 juli 2019? De 4 belangrijkste tips!

Op 1 juli 2019 vervallen de wettelijke verlofdagen die een werknemer heeft opgebouwd in 2018. Je moet je werknemer daar wel op wijzen, om te voorkomen dat je onvoldoende gelegenheid hebt gegeven om de verlofdagen op te nemen. In dit artikel geef ik je 4 tips om ervoor te zorgen dat verlofdagen op de juiste wijze kunnen vervallen. Welke verlofdagen vervallen en wanneer De wettelijke verlofdagen vervallen 6 maanden na het jaar waarin ze zijn opgebouwd, zonder recht op uitbetaling. De wettelijke verlofdagen zijn de dagen gelijk aan 4 x de overeengekomen arbeidsduur per week. Dus bij een arbeidsduur van 38 uur per week, krijgt een werknemer in ieder geval 4 x 38 [...]

Wijziging van arbeidsvoorwaarden: hoe zit het ook alweer?

Als je de arbeidsvoorwaarden van je werknemers in positieve zin wijzigt, zul je ongetwijfeld geen weerwoord krijgen van je werknemers. Maar als je ze in negatieve zin wijzigt, moet je je als werkgever realiseren dat je arbeidsvoorwaarden niet zomaar kunt wijzigen. Hieronder zetten we de voorwaarden waaraan je moet voldoen om de voor je werknemers geldende arbeidsvoorwaarden te mogen wijzigen nogmaals voor je op een rij. Instemming werknemer Als uitgangspunt geldt dat je arbeidsvoorwaarden in principe alleen mag wijzigen als de individuele werknemer daarmee instemt. Het is verstandig die instemming schriftelijk vast te leggen zodat hierover later geen discussie kan ontstaan. Als werknemer weigert met de wijziging in te stemmen, heb je als [...]

Hoe zit het eigenlijk met privacy tijdens de sollicitatieprocedure? Antwoord op de zes meest gestelde vragen

Een flink aantal interessante kandidaten heeft op je vacature gesolliciteerd. De vraag is hoe je vervolgens met hun gegevens dient om te gaan. Hieronder vind je antwoorden op de zes meest gestelde vragen over privacy tijdens de sollicitatieprocedure. We sluiten dit artikel af met een tip. Mag je LinkedIn checken of Facebook? Vanaf de ontvangst van het CV van de eerste kandidaat is de AVG al van toepassing. Dat betekent dat je de sollicitant niet zonder meer direct na ontvangst van diens CV mag googelen en/of diens Facebook- of andere accounts mag nagaan. De AP heeft gewaarschuwd dat dat echt alleen mag als dat voor de betreffende functie noodzakelijk is. Het is [...]

Uitnodiging HR event

Gratis HR event op 16 mei 2019 Superpower anno 2019: boeien, binnenhalen en behouden medewerkers Steeds meer werkgevers hebben moeite om goed personeel aan te trekken en te behouden. Gelet op de krapte op de arbeidsmarkt is er een grote rol voor HR weggelegd. Goed werkgeverschap wordt nog belangrijker. Hoe spreek je de juiste mensen aan, hoe zorg je voor goede arbeidsvoorwaarden, welke maatregelen neem je om werknemers te vinden en te binden? Met welke juridische aspecten moet je rekening houden? Deze eerste emr HR-sessie staat in het teken van delen van kennis en ervaringen en het opdoen van inspiratie. Onze gastspreker Nick van Dort van Easyply neemt je mee in de [...]

Omzet prognose., een gebed zonder einde

Dat er geschillen en ruzies tussen franchisegevers en franchisenemer worden uitgevochten die betrekking hebben op afgegeven omzet prognoses, ook tot voor de rechter, is inmiddels een bekend gegeven. Franchisegevers waanden zich veilig als zij de omzetprognoses voor de onderneming van de franchisenemer werd uitgevoerd door een derde die niet door de franchisegever was ingeschakeld. De uitzondering daarop was dat franchisegever wel aansprakelijk was voor schade als gevolg van onjuist omzetprognoses als zij wist van fouten in deze prognose. Administratiekantoor In een recente zaak kwam deze omzet prognose discussie wederom naar voren voor de rechter. De franchiseondernemer in kwestie was zijn onderneming gaan runnen op basis van geprognotiseerde omzet die door een administratiekantoor was [...]

Franchise en rayons

Voor Franchisenemers is een van de belangrijkste onderwerpen bij het sluiten van een franchiseovereenkomst het gebied ofwel rayon waarbinnen de franchiseondernemer exclusiviteit krijgt voor het voeren van zijn onderneming en de verkoop van zijn product of dienst. Immers mede daarop wordt ook de mogelijke groei en omzetontwikkelingen gebaseerd door een startende ondernemer. Belang Rayon Franchisegever Franchisegever heeft belang bij een franchiseformule die zoveel mogelijk rendeert en inkomsten genereert. Een belangrijk aandeel om dat te realiseren is de franchisefee die door franchisenemers wordt betaald om gebruikt te kunnen maken van de franchiseformule. Franchisegevers kunnen er dus belang bij hebben de bestaande gebieden c.q. rayons verder op te delen zodat er meer zullen ontstaan en [...]

Mag je de e-mails van je werknemers controleren?

In beginsel zijn de door je werknemers verstuurde e-mails privé, zelfs hij ze tijdens werktijd met zijn zakelijk mailadres heeft verstuurd (1). Dit ligt voor de hand omdat veel werknemers hun werkmailadres ook privé gebruiken. Bovendien gebruiken werkgevers deze adressen ook vaak om privégegevens aan werknemers te sturen, bijvoorbeeld gespreksverslagen en loonstroken. Omdat het openen van een mailbox als verwerking van persoonsgegevens in de zin van de AVG wordt beschouwd, is deze verordening van toepassing. Laat deze verordening toe dat werkgever de mails controleert? Controle van e-mail is toegestaan als je een aantal stappen hebt doorlopen. Stap 1. Werkgever moet eerst nagaan wat de reden is dat hij de e-mails wil controleren. Werkgever [...]

Aanbod van de gemeente om snippergroen te huren of kopen?

Ken je juridische positie voordat je akkoord gaat. Steeds meer gemeenten inventariseren momenteel specifieker welke stukken grond zij kadastraal gezien in eigendom hebben. De gemeente komt tijdens deze inventarisatie vaak tot de conclusie dat kleine groenstroken (snippergroen) door derden in gebruik zijn genomen. De gemeente heeft in dat geval in beginsel het recht om van je te vragen de groenstrook te ontruimen. Omdat de gemeente in de meeste gevallen geen belang heeft bij het behouden van de groenstrook (deze is vaak te klein om hier activiteiten op te gaan ontplooien), kan zij dan aanbieden om de groenstrook aan je te verkopen, te verhuren of in gebruik te geven middels een gebruikersovereenkomst. Vanuit praktische [...]

Geldt de AVG ook voor mijn onderneming?

De AVG is van toepassing op iedereen die persoonsgegevens verwerkt. Hieronder tref je een aantal vragen om na te gaan of je persoonsgegevens verwerkt en of de AVG dus van toepassing is. Wat zijn persoonsgegevens? Volgens de wet zijn persoonsgegevens alle gegevens over geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen. In gewone mensentaal: het gaat om alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een bepaald persoon, bijvoorbeeld over zijn eigenschappen, zijn opvattingen of zijn gedragingen. Ook als de naam van de persoon niet met zoveel woorden is genoemd, kan sprake zijn van een persoonsgegeven, bijvoorbeeld als de identiteit van de persoon redelijkerwijs zonder al te veel inspanning kan worden vastgesteld. Denk bijvoorbeeld aan een kenteken [...]