Dat er geschillen en ruzies tussen franchisegevers en franchisenemer worden uitgevochten die betrekking hebben op afgegeven omzet prognoses, ook tot voor de rechter, is inmiddels een bekend gegeven.
Franchisegevers waanden zich veilig als zij de omzetprognoses voor de onderneming van de franchisenemer werd uitgevoerd door een derde die niet door de franchisegever was ingeschakeld. De uitzondering daarop was dat franchisegever wel aansprakelijk was voor schade als gevolg van onjuist omzetprognoses als zij wist van fouten in deze prognose.

Administratiekantoor

In een recente zaak kwam deze omzet prognose discussie wederom naar voren voor de rechter. De franchiseondernemer in kwestie was zijn onderneming gaan runnen op basis van geprognotiseerde omzet die door een administratiekantoor was opgesteld.

Franchisegever en franchisenemer hebben discussie over wie de opdracht heeft gegeven aan het administratiekantoor tot het opstellen van de omzet prognoses. Immers, zij verkeren in de veronderstelling dat het antwoord op die vraag bepaalt of de franchisenemer de franchisegever aansprakelijk kan houden voor niet uitgekomen omzetprognoses.
De rechter gaat aan die vraag en antwoord voorbij en is van oordeel dat het van belang is vast te stellen dat alle input voor het opstellen van de prognose door het administratiekantoor bij franchisegever vandaan komt. De rechter oordeelt dus ondanks dat franchisegever allicht niet zelf opdrachtgever is geweest tot het opstellen van prognoses deze als omzetprognoses van franchisegever moeten worden bezien.

Wilt u meer weten over franchise en omzetprognoses, neem dan contact met mij op.