Ken je juridische positie voordat je akkoord gaat.

Steeds meer gemeenten inventariseren momenteel specifieker welke stukken grond zij kadastraal gezien in eigendom hebben.

De gemeente komt tijdens deze inventarisatie vaak tot de conclusie dat kleine groenstroken (snippergroen) door derden in gebruik zijn genomen. De gemeente heeft in dat geval in beginsel het recht om van je te vragen de groenstrook te ontruimen. Omdat de gemeente in de meeste gevallen geen belang heeft bij het behouden van de groenstrook (deze is vaak te klein om hier activiteiten op te gaan ontplooien), kan zij dan aanbieden om de groenstrook aan je te verkopen, te verhuren of in gebruik te geven middels een gebruikersovereenkomst. Vanuit praktische overwegingen (zeker wanneer de hiermee gemoeide kosten relatief laag zijn), kan de eerste ingeving dan zijn om hiermee akkoord te gaan. Dit is echter niet altijd noodzakelijk!

Het kan namelijk zo zijn dat je feitelijk al door verjaring eigenaar bent geworden van de groenstrook. Je kunt eigenaar zijn geworden van de groenstrook als je deze minimaal twintig jaar voortdurend en ongestoord in gebruik hebt gehad, zonder dat dit met de uitdrukkelijke toestemming van de gemeente is gebeurd. De groenstrook moet in dat geval dan wel zodanig zijn ingericht of afgesloten, dat het voor de buitenwereld zichtbaar is dat je de groenstrook ook daadwerkelijk in bezit hebt genomen. Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn als de groenstrook is afgesloten met een aangebracht hek of heg. U moet wel bewijsmateriaal zoals foto’s, video’s of verklaringen aanleveren waaruit dit blijkt. Bewaar in dat geval dus ook de factuur voor het plaatsen van de afsluiting. Een andere aanwijzing voor de in gebruik name kan zijn dat je de groenstrook jarenlang op eigen kosten hebt onderhouden.

Wanneer je door verjaring eigenaar bent geworden van de groenstrook, moet je er wel rekening mee houden dat de gemeente in beginsel teruggave van de groenstrook of een schadevergoeding kan vorderen wanneer zij kan aantonen dat u wist dat de groenstrook niet uw eigendom was.

Vraag je je af of je eigenaar bent geworden van een groenstrook? Wij checken graag of je aan de voorwaarden van verjaring voldoet. Neem contact met ons op.